Beschreibung

GOTTFRIED ENGELMANN
(Mülhausen 1807-1872 Paris)

(Auberge de Matten) Lith. de Engelmann & Cie a Mülhausen.
Kol. Lithographie. 8,8:11 cm. [44715].